હ થી શરૂ થતા બાળકી ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
હર્ષદાઆનંદ આપનાર; ખુશી
હર્ષલાસુખ; ખુશી
હર્ષાલીઆનંદ
હર્ષાશ્રીખુશી
હર્ષિખુશ
હર્ષિદાખુશ
હર્ષીધાખુશ
હર્ષિકઆનંદકારક; સુખી; સુખ આપનાર
હર્ષિકાસુખ; હસવું
હર્ષિનીખુશખુશાલ; ખુશ
હર્ષિયાસ્વર્ગ
હર્ષનીઆનંદિત
હર્ષિકાસુખ; હસવું
હર્શિનીદેવી લક્ષ્મી
હર્ષિતાસુખી; આનંદથી ભરેલો; ખુશખુશાલ
હર્થીકાઆશીર્વાદ; સારું
હરુનીએક હરણ
હરુશાખુશ
હાર્વીલડાઈ યોગ્ય
હસંતીતે ખુશ થાય છે
હાશિકાહસતાં; સુસામાજિક; રમૂજી; આનંદિત
હાશિની
સુખદ; અદ્ભુત; ખુશ અથવા હાસ્યથી ભરેલા; એક અપ્સરા
હશિંથાહંમેશા હસતાં
હાશ્મિતાલોકપ્રિયતા
હશ્રીઆનંદિત
હસીહાસ્ય કરવું
હાસિકાહસતાં; સુસામાજિક; રમૂજી; આનંદિત
હસીનાઆકર્ષક; સુંદર
હસીની
સુખદ; અદ્ભુત; ખુશ અથવા હાસ્યથી ભરેલા; એક અપ્સરા
હસીતા
ખુશ અથવા રમૂજથી ભરેલું; હંમેશા હસતા; આનંદિત
હસિતા
ખુશ અથવા હાસ્યથી ભરેલા; હંમેશા હસતાં
હસ્મિતાલોકપ્રિયતા
હસ્મિથાલોકપ્રિયતા
હસનીખુશ
હાસરી
દેવી લક્ષ્મી; હંમેશા ખુશ રહેનાર; આનંદિત
હાસિનિખુશી
હસ્તીમહાન
હસુંહાસ્ય કરવું
હસૂમતિખુશ
હસ્વીકાખુશ
હસવિતાસુખી; આનંદથી ભરેલો
હતિશાઇચ્છા વિહીન
હવિનાસુરક્ષા
હવિનતાસંબંધોનો પુલ; દેવી દુર્ગા
હવિસા
દેવી લક્ષ્મી; અભયારણ્ય; સલામત બંદર; ભગવાન લક્ષ્મી
હવિષા
દેવી લક્ષ્મી; અભયારણ્ય; સલામત બંદર; પ્રસાદ
હવિષા
દેવી લક્ષ્મી; અભયારણ્ય; સલામત બંદર; પ્રસાદ
હવ્યાવિનંતી કરી શકાય છે તેવું
હૈયાનામાન
હૈયાથીપ્રેમ
હયાતીમહત્વપૂર્ણ
હાયમાંવન
હેજલનેતા
હેયાકૃપા
હિમાસોનું; બરફ
હિમાલીબરફ; બરફ જેવા ઠંડા; સોનેરી ત્વચા
હિમાંશીબરફનો ભાગ (દેવી પાર્વતી)
હીનામહેંદી; સુગંધ
હિનલસુંદરતા અને સંપત્તિના દેવી
હિનીતાકૃપા
હીરાહીરો; ભગવાનની રાણી
હિરણ્યસોનું; સુવર્ણ; સંપત્તિ
હીરકનીનાનો નાયક
હિયાહૃદય
હૈદીકુલીન
હેજલફળ
હેલાઆશા; ચાંદની
હેલ્લીવર્ષા
હેમાસ્વર્ણ
હેમ લથાસુવર્ણ અથવા સુંદર
હેમા લાથીસુવર્ણ; સુંદર
હેમા માલિનીસુવર્ણ માળા રાખવી; સુવર્ણ; સુંદર
હેમા શ્રીસોનેરી શરીર ધરાવનાર
હેમાદ્રીસોનાની ટેકરી
હેમાંદ્રિકાબરફનું ટીપું
હેમાગ્નિદેવી પાર્વતી; સુવર્ણ શરીર
હેમજાપાર્વતીના ભગવાન
હેમાક્ષીસુવર્ણ આંખોવાળી
હેમલતાલતા; સ્વર્ણ વેલો
હેમાલીબરફ; બરફ જેવા ઠંડા; સોનેરી ત્વચા
હેમમાલાયમના પત્નીઓમાંના એક
હેમામાલીનીસુવર્ણ માળા રાખવી; સુવર્ણ; સુંદર
હેમાઁગીસોનેરી શરીરવાળી યુવતી
હેમાંગિનીસોનેરી શરીરવાળી યુવતી
હેમાંગનીસોનેરી શરીરવાળી યુવતી
હેમાની
દેવી પાર્વતી; સોનાથી બનેલું; સોનાની જેમ કિંમતી; પાર્વતીનું વિશેષ નામ
હેમાનીકાસુંદર યુવતી
હેમાંથીશિયાળો; પ્રારંભિક શિયાળો
હેમંતીશિયાળો; પ્રારંભિક શિયાળો
હેમાન્યસોનેરી શરીર વાળી
હિતાક્ષીશુભ ચિંતક; મિત્ર; શુભ ચિંતક
હિતીપ્રેમ અને કાળજી
હિતેશસારી વ્યક્તિ
હિતેક્ષાશુભ ચિંતક
હિતા
દરેક માટે સારું ઇચ્છનાર; પ્રેમાળ
હિતીપ્રેમ અને કાળજી
હિતીક્ષાશુભ ચિંતક; સુવર્ણ ફૂલ
હિતીશાફાયદાકારક
હિતૈષિણીશુભ ચિંતક
હિતુલશુભ ચિંતક
હિવાપરમ
હિયાહૃદય
હોલિકાઔપચારિક અગ્નિનો પ્રકાશ
હોમાપવિત્ર અગ્નિ દ્વારા ઉત્પાદિત
હનીમનોરમ
હોમેશાસુવર્ણ કિરણ
હોયલાપવિત્ર
હરધાસરોવર
હ્રદિનીઆકાશી વીજળી
હરીમકારીદેવી દુર્ગા
હ્રીદાશુદ્ધ
હ્રિધિકાહૃદયનો ભાગ
હૃદ્યાહૃદય
હૃદિમાંસુંદર દિલવાળી
હૃદયહૃદય
હૃદયાંશીહૃદયનો ભાગ
હૃદયસાહૃદય
હૃદયેષાહૃદય
હૃષિકાગામનો જન્મ
હૃથિકા
આનંદ; એક સત્ય; ઉદાર; એક નાની વહેતી નદી અથવા પ્રવાહ; સત્યવાદી
હૃત્વિ
યોગ્ય માર્ગદર્શન; સુખી; વિદ્વાન; ભારતીય પુજારી જે ખાસ વૈદિક હવનને પૂર્ણ કરે છે
હૃતિખુશી
હ્રીતીકા
આનંદ; એક સત્ય; ઉદાર; એક નાની વહેતી નદી અથવા પ્રવાહ; સત્યવાદી
હૃત્વિ
યોગ્ય માર્ગદર્શન; સુખી; વિદ્વાન; ભારતીય પુજારી જે ખાસ વૈદિક હવનને પૂર્ણ કરે છે
હૃત્વિકાપ્રેમનો આનંદ
હૃતિપ્રેમ
હૃત્વિ
એક પરી જેના નામનો અર્થ રિતુ છે; પ્રેમ અને સંત; ભાષણ
હુંમિશાદેવી સરસ્વતી; બુદ્ધિશાળી
હુમૈલાસોનાનો હાર
હુમૈતીદેવી
હુમીશાદેવી સરસ્વતી
હુંશિકા
દેવી સરસ્વતી; જેની પાસે તેના વાહન તરીકે હંસ છે
હુમસિઃ
દેવી સરસ્વતી; સૌથી નસીબદાર કન્યા
હંસીખાસરસ્વતી
હુવીશ્કા
વચન; ભગવાનની લાયકાતો; દેવી સરસ્વતી
હ્ય્મા
દેવી પાર્વતી; બરફનો; સુવર્ણ; પાર્વતી અને ગંગાના નામ
હયમાવઠી
દેવી લક્ષ્મી; સ્વર્ણ ધરાવતું; સુવર્ણદેવી પાર્વતી
હિન્દવીદેવી દુર્ગા
હાન્વિકા
બગીચIમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી કાતર; મધ
હારિકા
ભગવાન વેંકટેશ્વર સાથે સંકળાયેલ છે; દેવી પાર્વતી
હાર્શિનીખુશખુશાલ; ખુશ
હાસિનિ
સુખદ; અદ્ભુત; ખુશ અથવા હાસ્યથી ભરેલા; એક અપ્સરા
હાસીતા
ખુશ અથવા રમૂજથી ભરેલું; હંમેશા હસતા; આનંદિત
હબ્સનાશ્રેષ્ઠ
હાદ્વિથાઅનંત; ભગવાનની ભેટ
હૈમાં
દેવી પાર્વતી; બરફ; સોનાથી બનેલું; ગંગા નદીનું બીજું નામ; એક આકાશી અપ્સરા
હૈમવતી
દેવી પાર્વતી, ભગવાન શિવના પત્નિ
હૈમીસ્વર્ણ
હૈથ
દરેક માટે સારું ઇચ્છનાર; પ્રેમાળ
હૈયાહૃદય
હઁસાહંસ
હમ્સીદેવી જે હંસના રૂપમાં છે
હંસિકા
દેવી સરસ્વતી; જેની પાસે તેના વાહન તરીકે હંસ છે
હમ્સીખાસરસ્વતી
હંસિની
જે સ્વાન સવારી કરે છે; દેવી સરસ્વતી
હમ્સીની
જે હંસ પર સવારી કરે છે; દેવી સરસ્વતી
હાનીકાહંસ
હનીમાએક તરંગ
હનીસાસુંદર રાત
હનીશાસુંદર રાત
હનીશીહંસ
હનિષ્કામીઠાશ
હનીતાકૃપા
હાનિત્રાએક સુંદર રાત
હઁસાહંસ
હંસમાલાએક પંક્તિ; હંસની પંક્તિ
હંસનન્દિનીહંસની પુત્રી
હંસવતિ
દેવી દુર્ગા; શક્તિઓથી ઘેરાયેલ, જે ને હંસાવતી કહે છે
હંસવેનીદેવી સરસ્વતીનું બીજું નામ
હંસધ્વનિહંસનો મૌખિક અવાજ
હન્શીકાહંસ; સુંદર સ્ત્રી
હન્શીતાહંસ
હંશૂખુશી
હંસીનિર્દોષ; હંસ; આંતરિક મન; શુદ્ધ
હનસીકાહંસ; સુંદર સ્ત્રી
હંસીનીહંસ
હન્સુજાદેવી લક્ષ્મી; હંસ
હંસવીહંસ
હન્વિકા
દેવી લક્ષ્મી / સરસ્વતી; સોનું; એક મોર; પ્રકાશ
હાન્વિતાખુશ
હાર્દિનિહૃદયની નજીક
હર્ષાઆનંદ
હરીપ્રિયાદેવી લક્ષ્મી; હરિના વહાલા
હરિ શ્રીપ્રેરણા સ્ત્રોત
હરિબાલાભગવાનની પુત્રી
હરીચંદના
ભગવાન વિષ્ણુ; એક પ્રકારનું પીળું ચંદન; સ્વર્ગનાં પાંચ વૃક્ષોમાંથી એક અને બીજા ચારને પરિજાત, મંદાર, સંતન અને કલ્પ કહેવામાં આવે છે; કેસર;ચાંદની; કમળના રેસા
હરિગંગાભગવાન વિષ્ણુની ગંગા
હરીજસફેદ કેશ વાળું; સોનેરી
હરિજાતાસ્વરછ કેશ ધરાવતું
હરિકા
ભગવાન વેંકટેશ્વર સાથે સંકળાયેલ છે; દેવી પાર્વતી
હરિમંતીહેમંત ઋતુમાં જન્મેલુ
હરિનાક્ષીહરણ જેવી નેત્રો વાળું
હરિનીહરણ; દેવી લક્ષ્મી
હરીનીહરણ; દેવી લક્ષ્મી
હરીનીકાવસુની દેવી
હરિણ્યલક્ષ્મી
હરિપ્રિયાદેવી લક્ષ્મી; હરિના વહાલા
હરીશખેડૂત; સિંહણ; સુખ
હરીશ્રીદેવી
હરિતાલીલા; સ્વર્ણ
હરીથાલીલા; સ્વર્ણ
હરિતિલીલા; એક દેવીનું નામ
હરિતરાઇતિહાસ
હરીતીલીલા; એક દેવીનું નામ
હર્લીનજે ભગવાનમાં તલ્લીન છે
હર્લીનાબધા સમય ભગવાન વિશે વિચારવું
હાર્લેલીલા ઘાસનું મેદાન
હર્મીનસજ્જન; સંપ
હરમ્યામહેલ
હારનીસુંદર ફુલ
હર્પિતાસમર્પિત
હેમાસુવર્ણ
હેમાક્ષીસુવર્ણ આંખોવાળું
હેમલસુવર્ણ
હેમલતાસુવર્ણ લતા
હેમાઁગીસુવર્ણ શરીર
હેમાંગીનીસોનેરી શરીરવાળી છોકરી
હેમાનીદેવી પાર્વતી
હેમાંતિશિયાળાની શરૂઆત
હેમાન્યાસુવર્ણ શરીર
હેમપ્રભાસુવર્ણ પ્રકાશ
હેમાશ્રીએક સોનેરી શરીર સાથે
હેમાવતીસુવર્ણ પાર્વતી
હેમકાંતાસુવર્ણ છોકરી
હેમલતાસુવર્ણ લતા
હેનાફુલ
હેન્નામહેંદી
હેરાભગવાનની રાણી
હેતલમૈત્રીપૂર્ણ
હિલ્લાડરપોક
હિમાસ્નો
હિમાગૌરીપાર્વતી
હિમાજાદેવી પાર્વતી
હિમાનીપાર્વતી
હિનાસુગંધ