ષ થી શરૂ થતા બાળકીના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ષદન પ્રસન્ન, આનંદી, ખુશખુશાલ
ષધા સુગંધિત
ષનિમ્થા
શાંતિ નિર્માતા, જે શાંત અને શિસ્તબદ્ધ છે
ષન્મિતાયવતીની પત્ની
ષન્મુખી છ ચહેરાની દેવી
ષાન્વિકાદેવી લક્ષ્મી; જેને અનુસરવામાં આવશે.
ષષ્ઠિકા ભગવાન મુરુગન
ષિલ્પાપથ્થર, સુડોળ, બહુ રંગીન
ષિવંતિકા હકારાત્મક સ્વભાવ
ષાયરીનપયગંબર તરફથી હદીસના વાર્તાકાર