થ થી શરૂ થતા બાળક ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
થકપ્પનસવામી
ભગવાન મુરુગન; શિવ ભગવાન (મુરુગને શિવને ઓમ, થકપ્પન - શિવ + સ્વામી - ભગવાનનો અર્થ શીખવ્યો)
થલેશભૂમિના ભગવાન
થારકર સેર્રોન
ભગવાન મુરુગન, ભગવાન જેણે રાક્ષસ તારકાને માર્યો હતો
થયાઁબનમાતાને અર્પણ
થિલાનસ્વાર્થપરતા; વિશ્વાસુ