ઠ થી શરૂ થતા બાળક ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ઠાકર સ્વામી
ઠાકરશીભગવાન શ્રીકૃષ્ણ
ઠાકુરનેતા; પરમેશ્વર
ઠાકુરદાર ભગવાન વિષ્ણુનો સેવક
ઠાકુરદત્ત ઠાકુર દ્વારા આપવામાં આવેલ છે
ઠાકુરપાલભગવાન ગુરુનો રક્ષક
ઠાકુરપ્રતાપ મહિમા
ઠાનકઈનામ
ઠનિશ મહત્વાકાંક્ષા