ટ થી શરૂ થતા બાળકી ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ટબિથાગઝેલ અને દયાળુ
ટહાનીશુભેચ્છાઓ
ટારાટેકરી અથવા તારો
ટિયાકાકી અથવા દેવી
ટોનીઅમૂલ્ય
ટાયસનઉચ્ચ ઉત્સાહી
ટ્રિશા પેટ્રિશિયા, રમુજી, તરસ
ટેજશ્વી
પ્રભાવશાળી; તેજસ્વી ઝળહળતું
ટનિષ્કાસોનાની દેવી;