ઝ થી શરૂ થતા બાળક ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ઝનક
નિર્માતા; મધુર સંગીત; ઉત્પાદન; હરાવવા; પિતા
ઝંગીમલઝીંગાનો પુત્ર
ઝંકાર
ભગવાન ગણેશ; ધીમો ગણગણાટ અવાજ; મધમાખીની ગુણગુણાંવું
ઝંકારસંગીત પત્ર
ઝિનુકશંખ; છીપ
ઝિનૂકદરિયા કિનારેની છીપ; છીપ
ઝિતહીંજેને હરાવી શકાતું નથી
ઝૂમેર
આભુષણ; ગિનાથી - સમાપ્ત થતા નામોની માહિતી
ઝોશીલએક પ્રકારનું સુખ
ઝુલિએરકિંમતી
ઝૂમરબાળકોનું રમકડું
ઝુમકીકાનની બુટ્ટી
ઝાફિરવિજયી
ઝાહિદતપસ્વી, તપસ્વી
ઝહીરતેજસ્વી, ચમકતો
ઝહીનદયાળુ; હોશિયાર; સરળ
ઝૈદમહાન વિપુલતા
ઝાઘમસિંહ, જંગલનો રાજા
ઝકરીયાએક પ્રોફેટનું નામ
ઝકીશુદ્ધ
ઝેવહરણ, વરુ
ઝિયાદઅતિશયતા
ઝોસરરાજા
ઝુહૈરમોર, ચમકતો, સ્પષ્ટ
ઝુહેરતેજસ્વી, ચમકતો