છ થી શરૂ થતા બાળક ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
છાયાંકચંદ્ર
છંદકભગવાન બુદ્ધનો સારથિ
છત્રભુજભગવાન વિષ્ણુ, જેમની પાસે ચાર હાથ છે
છાયાંકચંદ્ર
છાયાલ
સધવા વિધવા બેઉ પહેરી શકે તેવી છાપેલી ધોળી સાડી, છીદરી