ઘ થી શરૂ થતા બાળકી ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ઘાઇના
આભુષણ; ગિનાથી - સમાપ્ત થતા નામોની માહિતી
ઘનમાલિકાવાદળ
Ghanashyamala (ઘનશ્યામલા)Name of a Raga
Ghanasindhu (ઘનાસિંધુ)Name of a Raga
ઘનાવીગાયક; રાગ
ઘનિષ્કાદેવી પાર્વતી
ધાન્યગાયન
ઘટાબદલતું હવામાન
ગીથીરાગ
ઘેણાઆભૂષણ
ઘોરરુપાઉગ્ર દૃષ્ટિકોણ ધરાવતું
ઘોષાભવ્ય; ઘોષણા; ખળભળાટ; ખ્યાતિ
ઘોષિનીપ્રખ્યાત; ઘોષણા; ઘોંઘાટીયા
ઘૂલિકામોતી
ઘાન્વીગાયક
ઘાય્દાયુવાન અને નાજુક