ક્ષ થી શરૂ થતા બાળક ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ક્ષમાકરમક્ષમાનું સ્થાન
ક્ષન્તુધૈર્યવાન
ક્ષપનશિસ્તબદ્ધ; ધાર્મિક; ઉપવાસ
ક્ષત્રિયશાહી યોદ્ધા
ક્ષયનિષ્ઠરાજા; શાસક
ક્ષયગૃહ
ક્ષયનઘર; શાંત પાણીવાળી જગ્યા
ક્ષયાત
ધરાવવું; શાસન કરવાની શક્તિ હોવી; શાસન કરવા માટે; ગુરુ બનવું
ક્ષેમસુખી; સલામતી; શાંતિ; મુક્તિ
ક્ષેમકરક્ષક; સુગંધ
ક્ષીરાજઅમૃત; દૂધથી બનેલું; મોતી; ચંદ્ર
ક્ષિતિજ
બિંદુ જ્યાં આકાશ અને સમુદ્ર મળતા દેખાય છે; પૃથ્વીનો પુત્ર; વૃક્ષ; ક્ષિતિજ; મંગળ
ક્ષિતિરાજરાજા
ક્ષિતિજ
બિંદુ જ્યાં આકાશ અને સમુદ્ર મળતા દેખાય છે; પૃથ્વીનો પુત્ર; વૃક્ષ; ક્ષિતિજ; મંગળ
ક્ષિતીશ
બધા ભગવાનનો રાજા; ભગવાન ઇન્દ્ર; પૃથ્વીનો સ્વામી
ક્ષ્રિણાગભગવાન શિવ