ઔ થી શરૂ થતા બાળકીના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ઔસીજા
પ્રખ્યાત; પરોઢ ની જેમ તેજસ્વી
ઔમ્ન્શી
હિન્દુ ભગવાન શિવના મંત્રનો ઉદ્ભવ - ઓમ નમ: શિવાય
ઔરાવાયુ; હવા; પવન
ઑરોનીએક લાકડું
ઔરીમાં
કમળ જેવું નરમ અને ચંદ્ર જેવું તેજસ્વી
ઔરવપરોઢના રોમન દેવી
ઔસીજા
પ્રખ્યાત; પરોઢ ની જેમ તેજસ્વી
ઔહનાજુસ્સો