ઔ થી શરૂ થતા બાળકના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ઔદ્વિક
ભગવાન શિવનો પ્રકાશ જે ક્યારેય ઘટતો નથી
ઔગધ
એક જે દરેક સમય આનંદ માણે છે
ઔનીકેતઅનન્ય
ઔરેલસુવર્ણ દેવદૂત