ઓ થી શરૂ થતા બાળકી ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ઓદથીતાજું
ઓદિતીપરોઢ
ઓંદ્રિલા
ઈન્દ્રની પત્નીનું બીજું નામ
ઓજાજોમ
ઓજ઼લદ્રષ્ટિ
ઓજસ્વીતેજસ્વી
ઓજસ્વિનીચમકદાર
ઓમાજા
આધ્યાત્મિક એકતાનું પરિણામ
ઓમલાપૃથ્વી
ઓમનાએક સ્ત્રી
ઓમિષા
જન્મ અને મૃત્યુની દેવી
ઓમકારેશ્વરીદેવી પાર્વતી, ગૌરી
ઓમકારીના
ઓમવતી
પવિત્ર, ઓમની શક્તિ ધરાવતા
ઓનીઆશ્રય
ઓર્પિતાઓફર કરે છે
ઓવિયા
કલાકાર, સુંદર ચિત્ર
ઓદથીતાજગી
ઓદિતીસવાર; પરોઢ
ઓએશીદિવ્ય; ગુલાબ
ઓંદ્રિલા
ઇન્દ્રના પત્નીનું બીજું નામ
ઓઇશનિ
યુવા દેવી પાર્વતીનું બીજું નામ
ઓઈશીદિવ્ય; ગુલાબ
ઓજાજીવન
ઓજ઼લદ્રષ્ટિ
ઓજસ્વીતેજસ્વી
ઓજસ્વનીઆખો દિવસ ગાનાર
ઓજસ્વીતેજસ્વી
ઓજસ્વીતા
તેજસ્વી તેજ; એક વ્યક્તિ જે તેજનું પ્રતિક છે
ઓલેવિયાજૈતૂન જેવા
ઓમૈરાસિતારો
ઓમજા
આધ્યાત્મિક એકતાનું પરિણામ
ઓમલાધરતી
ઓમનાએક સ્ત્રી
ઓમીબ્રહ્માંડનો અવાજ
ઓમિષા
હસવું; જન્મ અને મૃત્યુની દેવી
ઓમકારેશ્વરીદેવી પાર્વતી, ગૌરી
ઓમકારીધાર્મિક શબ્દ ઓમ
ઓમવતી
પવિત્ર; જેમાં ઓમની શક્તિ છે
ઓમીશા
હસવું; જન્મ અને મૃત્યુની દેવી
ઓનલિકાતસવીર
ઓનીઆશ્રય
ઊર્જા
ઊર્જા; પ્રેમાળ; પુત્રી; પોષણ; શ્વાસ
ઓશમાંઉનાળાની ઋતુ
ઓવીએ
ચિત્ર; કલાકાર; સુંદર ચિત્ર
ઓય્શીદિવ્ય; ગુલાબ