ઐ થી શરૂ થતા બાળક ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ઐદેનશક્તિશાળી
ઐફાહોંશિયાર
ઐલ
પથ્થરવાળી જગ્યાએથી; બુદ્ધિમાંથી ઉત્પન્ન
ઐનીતોશખુશ
ઐરાવત
ભગવાન ઇન્દ્રનો સફેદ હાથી
ઐરાવત
સ્વર્ગીય સફેદ હાથી
ઐયપ્પાભગવાન અયપ્પા
ઐય્યાપા
ભગવાન અયપ્પા; ભગવાન શિવ અને હરિ (મોહિની) ના પુત્ર