એ થી શરૂ થતા બાળકી ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
એકિશાએક દેવી
એકતાએકતા
એલીનાશુદ્ધ, બુદ્ધિશાળી
એનક્ષીપ્રિય આંખવાળા
એરેશ્વસદાચારી
એશાઈચ્છા
એશાનાશોધો
એશાનિકાઈચ્છા પૂરી કરવી
એશાન્યપૂર્વ
એશિકાએક તીર, ડાર્ટ
એશીતાજે ઈચ્છે છે
એસિતાઈચ્છિત
એકાંતાલવલી
એકાંતિકા
એક ધ્યેય માટે સમર્પિત
એકાન્તિકાએકલા કેન્દ્રિત
એકાપર્નિકાદેવી દુર્ગા
એબ્બાનીધુમ્મસ; મધુરસ
એધીથાપ્રગતિ કરવી; વધારો
એડનીતા
ઉત્ક્રાંતિ; વિકસિત; વિકસવું
એહિમાયાસાર્વત્રિક શાણપણ
ઐરમસ્વર્ગ
ઐરાવતી
વીજળી થવી; રાવી નદી
ઐશાઇચ્છા; આકર્ષક
એકાગ્રતાકેન્દ્રિત હોવું
એકાંક્ષાપૂર્ણ; એક
એકાંક્ષીશરીરનાઅંગો
એકતાએકતા
એકતાએકતા
એકત્વાએકતા
એકાવલીએક તાર
એકવીરા
ભગવાન શિવની પુત્રી
એકયાએક
એકિશાએક દેવી
એકશિકાઆંખ
એક્ષીથા
પ્રશંસાપાત્ર; કાયમી
એકતારા
એક તાર; સંગીત વાદ્ય
એલીકાએલચી
એલીશા
એલિઝાબેથનો સંક્ષેપ
એલના
ઝંખના; લાક્ષણિકતા; ઇચ્છિત
એનાક્ષી
પ્રિય નેત્રો; હરણી જેવી નેત્રો
એનિગ્મારહસ્યમય
એનિયાજન્મજાત; ઉમદા
એશાઇચ્છા; આકર્ષક
એશલસ્વર્ગનું ફૂલ
એશાના
ઇચ્છવું; તમન્ના; ઇચ્છા; હેતુ; આવેગ
એશાનિકા
ઇચ્છા પૂર્ણ કરવી; ઇશાન સાથે સંબંધિત; સંતોષકારક
એશંકા
દેવી પાર્વતી, પાર્વતી - શિવના પત્નિ
એશિથાભગવાન શિવના પ્રિય
એશનાઇચ્છા
એશની
ભગવાન શિવની પત્ની; ભગવાનની નજીક; દેવી દુર્ગાનું નામ, દેવી પાર્વતી
એશીતા
જેની ઇચ્છા છે; ઇચ્છિત; જે શોધે છે; ઇચ્છુક
એસ્વરીદેવી
એતાતેજસ્વી
એતાશાચમકદાર
એવંગેલીન
સારા સમાચાર લાનાર (યુવતી)
એવાનીપૃથ્વી; જીવંત
એવાંશીસમાનતા