ઊ થી શરૂ થતા બાળક ના નામ અર્થ સાથે

1
નામઅર્થ
2
ઊજમઉત્સાહ
3
ઊર્જિત
મહાન શક્તિ ધરાવે છે; શક્તિશાળી; સુંદર; મહાન; ખૂબ જ ઉત્તમ