ઊ થી શરૂ થતા બાળકી ના નામ અર્થ સાથે

નામઅર્થ
ઊર્મિલનમ્ર; મોહક
ઊર્મિન
ઊર્મીશલાગણીઓથી ભરેલી વ્યક્તિ
ઊર્વજામોટી બહેન
ઊર્જિતાઉત્સાહિત, શક્તિશાળી, ઉત્તમ.
ઊર્મિસંસ્કૃતમાં સમુદ્ર
ઊર્મિકાનાની તરંગ
ઊર્જા
ઊર્જા; પ્રેમાળ; પુત્રી; પોષણ; શ્વાસ